Kennisgeving van het privacybeleid 

Invoering 

Wij doen er alles aan om uw informatie te beschermen. Dit beleid biedt u (de persoon die deze site gebruikt) informatie over hoe de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, zullen worden verwerkt. 

De volgende definities zijn van toepassing op dit beleid: 

GegevensGezamenlijk alle informatie die u via de Website aan ons verstrekt. Deze definitie omvat, indien van toepassing, de definities uit de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

Wetten voor gegevensbescherming  – Alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot Richtlijn 96/46/EG (richtlijn gegevensbescherming) of de AVG, en alle nationale uitvoeringswetten, -regelgeving en secundaire wetgeving, inclusief, indien van toepassing, juridisch bindende richtlijnen en praktijkcodes uitgegeven door de Information Commissioner.  

AVG – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Domein 

Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website. Het geldt niet voor websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die we aanbieden naar sociale-mediawebsites. 

Voor doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.   

Verzamelde data 

We kunnen de volgende gegevens van u verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid, dat persoonsgegevens bevat:   

Contactgegevens die door u worden gedeeld wanneer u een vraag stelt via de website, inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer. 

Type en versie webbrowser (automatisch verzameld); 

Besturingssysteem (automatisch verzameld); 

Uw geschatte geografische locatie en de pagina's die u bezoekt, hoewel uw informatie anoniem blijft tenzij u uw contactgegevens met ons deelt. 

Gebruiker internetprovider; 

Hoe we gegevens verzamelen  

We verzamelen gegevens op de volgende manieren: 

Gegevens worden door u aan ons verstrekt; En 

Gegevens worden automatisch verzameld 

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt 

We zullen uw gegevens op een aantal manieren verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid, bijvoorbeeld; 

Wanneer u contact met ons opneemt via de websites, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier; 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten; 

Gegevens die automatisch worden verzameld   

Voor zover u de website bezoekt, verzamelen wij uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld; 

We verzamelen automatisch wat informatie over uw bezoek aan de website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan te brengen in de inhoud en navigatie van de website en omvat datums, tijden, frequentie, uw internetprovider (ISP), besturingssysteem en gebruik van en interactie met de inhoud. 

Ons gebruik van gegevens 

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd een of meer van de bovenstaande Gegevens nodig hebben om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van een van onze WijBsites. Concreet kunnen gegevens door ons voor ons worden gebruikt om de volgende redenen: 

Interne administratie 

Verbetering van onze producten/diensten; 

 

We kunnen uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden gebruiken als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder). 

Met wie we gegevens delen 

We kunnen uw gegevens delen met onze werknemers en/of professionele adviseurs voor legitiem belang in overeenstemming met dit privacybeleid.  

Gegevens veilig houden 

We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, en we zullen uw gegevens op beveiligde servers opslaan. Wij zijn gecertificeerd volgens de CSA-normen. Deze reeks normen helpt ons uw gegevens te beheren en veilig te houden.  

Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om elk vermoeden van een datalek aan te pakken. Als u misbruik of verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: DPO@ii-solutions.co.uk 

Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, gaat u naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven. 

Dataretentie  

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen. 

Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden. 

Jou rechten 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:  

Recht op toegang – het recht om (i) op elk moment kopieën te vragen van de informatie die we over u hebben of (II) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang verlenen tot de informatie die we over u hebben, brengen we hiervoor geen kosten in rekening, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Waar het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor meedelen. 

Recht om te corrigeren – het recht om uw Gegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn. 

Recht om te wissen – het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens uit onze systemen wissen of verwijderen. 

Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken - het recht om ons te "blokkeren" van het gebruik van uw gegevens of om de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken. 

Recht op dataportabiliteit – het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen. 

Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.  

Om vragen te stellen, een van uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: DPO@ii-solutions.co.uk. 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw Gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het VK is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website op https://ico.org.uk/. 

Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren. 

Wijzigingen in bedrijfseigendom en zeggenschap  

Wij kunnen van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of inkrimpen, en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over onze gehele of een deel van onze organisatie met zich meebrengen. Door Gebruikers verstrekte gegevens zullen, indien relevant voor enig deel van ons bedrijf dat aldus wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of de nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt. 

We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan. 

In bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. 

Algemeen 

U mag uw rechten onder deze polis niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast. 

Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid blijven onaangetast. 

Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales. Alle geschillen onder de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen als wij dit nodig achten of zoals vereist door de wet. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen. 

Hoe u contact met ons kunt opnemen 

Voor meer informatie en om contact met ons op te nemen over uw rechten kunt u als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

DPO: Simon Kapper 

E-mail: DPO@ii-solutions.co.uk 

Na: Internet Investigations Solutions Functionaris voor gegevensbescherming, Unit 116 Imperial Court, Exchange Street East, Liverpool, Engeland, L2 3AB 

Wij worden gereguleerd door het Information Commissioner's Office. Voor advies en ondersteuning kunt u bij hen terecht. 

 

nl_NLNL