Hysbysiad Polisi Preifatrwydd

Rhagymadrodd

Mae Internet Investigation Solutions wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth. Mae’r polisi hwn yn rhoi gwybodaeth i chi (yr unigolyn sy’n defnyddio’r wefan hon) am sut y bydd y data personol a gasglwn gennych neu y byddwch yn ei roi i ni yn cael ei brosesu.

Cwmpas

hwn Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i’n defnydd o unrhyw a phob Data a gasglwyd gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â’ch defnydd o’r wefan. Nid yw’n ymestyn i unrhyw wefannau y gellir eu cyrchu o’r wefan hon, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddolenni y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.

At ddibenion y Deddfau Diogelu Data perthnasol, ni yw'r Rheolydd Data. Mae hyn yn golygu y byddwn pennu at ba ddibenion a sut y caiff eich data ei brosesu.

Data a Gasglwyd

WGall e gasglu'r Data canlynol mewn unol â hyn Polisi Preifatrwydd sy'n cynnwys Data personol gennych chi:

 • Gwybodaeth Gyswllt a rennir gennych chi wrth wneud ymholiad trwy'r wefan, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.
 • Math a fersiwn porwr gwe (a gasglwyd yn awtomatig);
 • System weithredu (a gesglir yn awtomatig);
 • brasamcan o’ch lleoliad daearyddol a’r tudalennau yr ymwelwch â hwy, er y bydd eich gwybodaeth yn aros yn ddienw oni bai eich bod yn rhannu eich manylion cyswllt â ni.
 • Defnyddiwr IDarparwr Gwasanaeth rhyngrwyd;

Sut Rydym yn Casglu Data

Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd canlynol:

 • Mae data yn cael ei roi i ni gennych chi; a
 • Cesglir data yn awtomatig

Data Sy'n Cael Ei Roi i Ni gennych Chi

Rydym ni yn casglu eich Data mewn nifer o ffyrdd mewn unol â hyn Polisi Preifatrwydd, er enghraifft;

 • Pan fyddwch yn cysylltu â ni drwy'r gwefannau, dros y ffôn, drwy'r post, e-bost neu drwy unrhyw fodd arall;
 • Pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau;

Data a Gasglir yn Awtomatig

I’r graddau y byddwch yn cyrchu’r wefan, byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig, er enghraifft;

 • Rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â'r wefan. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys gwefan a llywio ac mae'n cynnwys dyddiadau, amseroedd, amlder, eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP), system weithredu, a'r defnydd o'r cynnwys a rhyngweithio ag ef.

Ein Defnydd o Ddata

Mae’n bosibl y bydd angen unrhyw un neu’r cyfan o’r Data uchod gennym ni o bryd i’w gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth a’r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio unrhyw un o ein Nibsafles. Yn benodol, gall data gael ei ddefnyddio gennym ni ar gyfer ni am y rhesymau canlynol:

 • cadw cofnodion mewnol
 • gwella ein cynnyrch/gwasanaethau;

 

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch Data at y dibenion uchod os ydym yn ystyried bod angen gwneud hynny er ein buddiannau cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych hawl i wrthwynebu o dan rai amgylchiadau (gweler yr adran o dan y pennawd “Eich hawliau” isod).

Gyda phwy yr ydym yn rhannu data

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich Data gyda’n gweithwyr a/neu gynghorwyr proffesiynol er budd cyfreithlon yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn.

Cadw Data'n Ddiogel

Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu eich Data, a byddwn storio eich Data ar weinyddion diogel. Rydym wedi ein hardystio i CSA safonau. Mae’r teulu hwn o safonau yn ein helpu i reoli eich Data a’i gadw’n ddiogel.

Mae mesurau technegol a threfniadol yn cynnwys mesurau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data. Os ydych yn amau unrhyw gamddefnydd neu golled, neu fynediad anawdurdodedig i'ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn: info@ii-solutions.co.uk

Os ydych chi eisiau gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i ddiogelu eich gwybodaeth a'ch cyfrifiaduron a'ch dyfeisiau rhag twyll, lladrad hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Cefnogir Get Safe Online gan Lywodraeth EM a busnesau blaenllaw.

Cadw Data

Oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith, byddwn ond yn cadw eich Data ar ein systemau am y cyfnod sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn neu hyd nes y byddwch yn gofyn i’r Data gael ei ddileu.

Hyd yn oed os byddwn yn dileu eich Data, gall barhau ar gyfryngau wrth gefn neu archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

Eich Hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'ch Data:

 • Hawl mynediad – yr hawl i ofyn am (i) gopïau o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg neu (II) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ni fyddwn yn codi tâl am hyn oni bai bod eich cais “yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol”. Lle mae gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny, gallwn wrthod eich cais. Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.
 • Hawl i gywiro – yr hawl i gael eich Data wedi’i gywiro os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Hawl i ddileu – yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich Data o’n systemau.
 • Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o'ch Data – yr hawl i’n “rhwystro” rhag defnyddio’ch Data neu gyfyngu ar y ffordd y gallwn ei ddefnyddio.
 • Yr hawl i gludadwyedd data – yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.
 • Hawl i wrthwynebu – yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o’ch Data, gan gynnwys lle rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon.

I wneud ymholiadau, arfer unrhyw un o’ch hawliau a nodir uchod, neu dynnu eich caniatâd i brosesu eich Data yn ôl (lle mae caniatâd yn sail gyfreithiol i ni ar gyfer prosesu eich Data), cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: info@ii-solutions.co.uk.

Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd yr ymdrinnir â chwyn a wnewch mewn perthynas â’ch Data gennym ni, efallai y byddwch yn gallu cyfeirio’ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/.

Mae’n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich Data yn newid yn ystod y cyfnod rydym yn ei gadw.

Newidiadau i Berchnogaeth a Rheolaeth Busnes

Rydym ni gall, o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes, a gallai hyn gynnwys gwerthu a/neu drosglwyddo rheolaeth o’r cyfan neu ran o ein sefydliad. Bydd data a ddarperir gan Ddefnyddwyr, lle mae'n berthnasol i unrhyw ran o'n busnes a drosglwyddir felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â'r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu'r parti sy'n rheoli newydd, o dan delerau'r polisi preifatrwydd hwn, yn cael defnyddio'r Data ar gyfer at y dibenion y cafodd ei gyflenwi i ni yn wreiddiol.

Gallwn hefyd ddatgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohono.

Yn yr achosion uchod, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.

Cyffredinol

Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau o dan y polisi hwn i unrhyw berson arall. Gallwn drosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau’n cael eu heffeithio.

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y polisi preifatrwydd hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, ystyrir bod y ddarpariaeth neu’r rhan-ddarpariaeth honno, i’r graddau sy’n ofynnol, wedi’i dileu, a’r dilysrwydd ac ni fydd y gallu i orfodi darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn yn cael ei effeithio.

Oni chytunir fel arall, ni fydd unrhyw oedi, gweithred neu anwaith gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o'r hawl neu rwymedi hwnnw, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd pob anghydfod o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym ni cadw'r hawl i newid hyn Polisi Preifatrwydd fel y tybiwn yn angenrheidiol o bryd i'w gilydd neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y wefan, a bernir eich bod wedi derbyn telerau’r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o’r wefan yn dilyn y newidiadau.

Gallwch gysylltu drwy e-bost yn info@ii-solutions.co.uk

cyCY